top of page

2019.Tổ chức thực hành FACT / CTY DONG YANG hoạt động / Nửa cuối

2019.Tổ chức thực hành FACT / CTY DONG YANG hoạt động / Nửa năm đầu

2019.Tổ chức thực hành FACT /  Các công ty nông nghiệp_SMK 

2018.Tổ chức thực hành FACT / CTY DONG YANG hoạt động

2017.Tổ chức thực hành FACT / CTY DONG YANG hoạt động 

bottom of page